Kontakt  224 224 224  Napisz do nas 

Otwórz IKE lub IKZE

w Allianz Polska Dobrowolnym

Funduszu Emerytalnym

Przygotuj PESEL albo dokument tożsamości

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami i informacjami.


Ważne informacje

Ile czasu zajmuje wypełnienie wniosku i jak go wypełnić?

Wypełnienie wniosku zajmuje zaledwie kilka minut, a aplikacja sama przypomina o konieczności wypełnienia obowiązkowych pól. Wniosek składa się z 4 kroków:

1. Dane Oszczędzającego

 • Dane identyfikacyjne
  Należy podać imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, płeć oraz obywatelstwo. W przypadku posiadania obywatelstwa polskiego należy obowiązkowo podać numer PESEL, a w przypadku braku obywatelstwa polskiego - serię i numer paszportu bądź innego dokumentu tożsamości.
 • Dane adresowe
  Należy podać adres zamieszkania wpisując następujące dane: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy i miejscowość. W przypadku braku ulicy lub numeru lokalu odpowiednie pola prosimy pozostawić niewypełnione. Jeśli miejscowość jest wsią wskazane jest, aby podać także pocztę. Kraj prosimy podać tylko wtedy, gdy jest inny niż Polska. Adres korespondencyjny prosimy wpisać wówczas, gdy jest on różny od adresu zamieszkania.
 • Dane do kontaktu
  W celu ułatwienia komunikacji z Funduszem zachęcamy do podania numeru telefonu i adresu e-mail.

2. Dane osób wskazanych

Osoby wskazane do otrzymania po śmierci Oszczędzającego środków zgromadzonych przez Oszczędzającego na IKE lub IKZE w Funduszu mogą zostać wyznaczone zarówno w umowie, jak i w każdej chwili trwania umowy. Decydując się na wyznaczenie jako osoby wskazanej osoby fizycznej należy podać jej następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL oraz adres zamieszkania (obowiązują takie same zasady, jak w przypadku adresu Oszczędzającego). W razie wyznaczania więcej, niż jednej osoby wskazanej, udostępnienie pól przeznaczonych na dane kolejnych osób następuje po kliknięciu na link „Dodaj kolejną osobę wskazaną”. Każdej z osób można przypisać udział w środkach, a udziały wszystkich osób muszą sumować się do 100%. W razie nieoznaczenia udziałów przyjmuje się, że są one równe.

3. Wybór formy dostarczenia dokumentów

Można wybrać dogodną dla siebie formę otrzymania formularza umowy z Funduszem:

 • samodzielny wydruk z pliku PDF, który zostanie wygenerowany po zakończeniu wypełniania wniosku,
 • przesyłka listowa,
 • przesyłka kurierska.

W tej sekcji Oszczędzający składa także oświadczenia związane z zawarciem umowy.

4. Potwierdzenie danych

Poprawność danych jest potwierdzana poprzez wybranie opcji Wyślij. Jeżeli dane wymagają korekty lub uzupełnienia, prosimy wybrać opcję Popraw dane i dokonać odpowiednich zmian.

Wniosek elektroniczny wypełniony i co dalej?

1. W przypadku wybrania opcji PDF do wydruku

Należy wydrukować oba egzemplarze formularza umowy i podpisać je w polu Czytelny podpis Oszczędzającego, a następnie niezwłocznie przesłać je do Funduszu na adres:
Allianz Polska DFE
skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113.

2. W przypadku wybrania opcji dostarczenia formularza umowy pocztą bądź kurierem

Po otrzymaniu formularza umowy należy podpisać oba jej egzemplarze w polu Czytelny podpis Oszczędzającego, a następnie, w zależności od wybranej opcji, odesłać je do Funduszu w dostarczonej przez Fundusz kopercie zwrotnej albo przekazać kurierowi. Powyższe informacje zostaną przekazane także w korespondencji załączonej do formularza umowy.

3. Zawarcie umowy

Do zawarcia umowy (podpisania przez reprezentanta Funduszu) dojdzie niezwłocznie po otrzymaniu przez Fundusz kompletnych i podpisanych przez Oszczędzającego egzemplarzy umowy. Jeden z egzemplarzy zostanie odesłany Oszczędzającemu, a na podstawie drugiego otworzymy konto.

Dodatkowe informacje dla osób dokonujących wypłaty transferowej z innej instytucji finansowej

Wypłaty transferowej można dokonać:

 • z IKE prowadzonego przez inną instytucję finansową na IKE w Funduszu
 • z PPE prowadzonego przez inną instytucję finansową na IKE w Funduszu
 • z IKZE prowadzonego przez inną instytucję finansową na IKZE w Funduszu.

Wypełniając wniosek należy podać dodatkowo nazwę instytucji finansowej, która dokona wypłaty transferowej. Wraz z egzemplarzem umowy podpisanym przez reprezentanta Funduszu Oszczędzający otrzyma potwierdzenie jej zawarcia, które powinno zostać okazane właściwej instytucji, wraz z dyspozycją dokonania wypłaty transferowej. Transfer środków powinien zostać dokonany w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez tę instytucję wskazanych dokumentów.

Kontakt  224 224 224  Napisz do nas 
© Allianz Polska .